MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbepolitik

Rynkevangskolens Antimobbepolitik

Vi står sammen mod mobning!

 

Rynkevangskolens elever, forældre og ansatte samarbejder for trivsel for alle og har i fællesskab udarbejdet nedenstående anitimobbepolitik. Antimobbepolitikken, Den digitale Antimobbestrategi og Skolens Ordensregler understreger og viser, at vi ikke tolererer mobning og anden adfærd, der kan være til fare eller gene. Ikke mindst anvises, hvordan vi handler, når vi bliver bekendt med mobning.

 

Hvad er mobning?

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet.

 

Mobning defineres som:

”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor personen er tvungen til at opholde sig”

Eller sagt på en anden måde:

”en person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer”

 

Negative handlinger kan være direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.

 

Hvad er konflikter?

Konflikt og mobning er ikke det samme:

Konflikt er når to eller flere personer er helt uenige om et eller andet. Det kan være en konflikt på ord og argumenter, men konflikten kan også udvikle sig til fysisk konfrontation. Det er ikke nødvendigvis mobning – mobning er kun hvis en person systematisk holdes uden for/ udstødes af fællesskabet.

Mobning er gentagne bevidste handlinger – fysiske/psykiske såvel som verbale/nonverbale – rettet mod enkeltpersoner, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er således ikke en konflikt, men et overgreb og skal behandles derefter

 

Hvad er drilleri?
Drilleri foregår mellem venner, og meningen er oftest positiv. Mennesker driller hinanden, fordi de godt kan lide hinanden. Signalet er: "vi driller dig, fordi vi hører sammen og har det godt sammen". Man kan også drille med lidt alvorlige ting, men samtidig signalere "du er med alligevel".
Mobning har det modsatte signal: "Vi mobber dig, fordi vi ikke vil være sammen med dig". Meningen er negativ

 

Hvad er ikke mobning?

Når der mobbes, er der flere stærke personer mod en svag person. Forholdet, mellem dem der mobber, og den der bliver mobbet, er ikke ligeværdigt.
Selv om der ikke er mobning i en gruppe, kan man sagtens være uenige, måske ovenikøbet voldsomt uenige og måske også uvenner. Eller man kan drille hinanden, uden at det har noget med mobning at gøre.

 

Hvordan forebygger man mobning?

Alle – både forældre, personale og elever – har et medansvar for trivslen på skolen. Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole. Ingen form for mobning kan tolereres, og vi tager alle tilfælde af mobning alvorligt.

 

Hvilke signaler er der på mobning?

Mobning er tegn på lav tolerancetærskel i en gruppe.

 Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet.
 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne.
 • Søge megen voksenkontakt.
 • Gå tilbage i udviklingstrin.
 • Udvise ringe selvtillid.
 • Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket.
 • Komme for sent eller udeblive fra undervisningen.
 • Miste eller få ødelagt ting, tøj o. lign.
 • Klare sig dårligere fagligt.
 • Være bange for at gå i skole.
   

 Voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning, men kan være forårsaget af andre ting. Men pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.

 

Hvad hvis mobningen forekommer alligevel?

 

For at kunne afhjælpe problemet, skal skolen kende til problemet!

 

 • Den (lærer, gårdvagt, forældre, andre elever), der får kendskab til den dårlige trivsel/mobningen, kontakter klasselæreren eller skolens ledelse.
 • Klasselæreren orienterer klassens lærerteam, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtale med de involverede elever, der afholdes eventuelt et klassemøde, og der kan evt. indhentes hjælp hos skolepsykologen.
 • Er eleven også tilmeldt SFO, inddrages fritidsordningen.
 • Klassens lærerteam følger udviklingen til problemet er løst – og holder ledelse og forældre orienteret. 

 

Informationer er hentet fra nedenstående links:

 

Se mere om mobning på børns vilkårs hjemmeside, hvor forskellen på konflikt, drilleri og mobning defineres klart www.bornsvilkar.dk eller http://www.boerneraadet.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/Rapporter-word/Det-handler-om.doc